Dại khờ

Dại khờ
Dọc dài theo đuổi vần thơ Những mong tìm chút dại khờ trong nhau Lặng thầm bóng chữ chìm sâu Lời thơ run rẩy làm đau đớn dòng


Mưa


 

 

Mưa  rây rây  bạc mái đầu

Mưa  phùn gió  bấc đẫm câu  hẹn thề

Mưa  dầm dào  dạt cơn mê

Mưa  tuôn ngập cả  lối về trong nhau.

 

8/2014

Hà Trí Dũng

 


Dại khờDọc dài theo đuổi vần thơ

Những mong tìm chút dại khờ trong nhau

Lặng thầm bóng chữ chìm sâu

Lời thơ run rẩy làm đau đớn dòng


8/2014


Hà Trí DũngLãng quên

Ngóng  trông mãi tận cuối  trời

Bóng  tà dương  đã buông lơi  xa mờ

Lưới  buồn giăng  mắc thuyền mơ 

Neo  vào quên  lãng dại khờ  trong nhau.


3/2014

Hà Trí Dũng