Dại khờ

Dại khờ
Chúng mình dại khờ Chúng mình đến với nhau Cùng quên hết Những buồn đau cay đắng Hai kẻ dại khờ Dệt ngày yêu từ nắng Đan tháng năm yêu Chỉ bằng mấy sợi trăng

 

Chúng mình dại khờ 

Chúng mình đến với nhau

Cùng quên hết 

Những buồn đau cay đắng 

 

Hai kẻ dại khờ 

Dệt ngày yêu từ nắng

Đan tháng năm yêu 

Chỉ bằng mấy sợi trăng

 

Cái khờ khạo 

Khiến tình yêu chân thật

Gió ngàn tàn

Vẫn chưa đủ khôn ngoan…

 

Nguyễn Quốc Văn