Mọi sự tại Tâm

Mọi sự tại Tâm
Chỉ là đeo thêm cái kính, vậy mà thế giới mờ đục đã trở nên sắc nét hơn. Thế giới bị nhìn mờ đục vậy cũng đâu phải là lỗi của thế giới.

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


MỌI SỰ TẠI TÂM

(Dương Chính Chức dịch)


모든 건 마음이다

 


1. 안경 하나 얹었을 뿐인데 뿌옇던 세상이 선명하게 보인다.

Chỉ là đeo thêm cái kính, vậy mà thế giới mờ đục đã trở nên sắc nét hơn. 


선명한 세상이 흐려져 보인건 세상 탓이 아니다.

Thế giới bị nhìn mờ đục vậy cũng đâu phải là lỗi của thế giới. 


기쁨으로 보지 못하는 멍든 마음 탓이다.

Đấy là bởi tại Tâm kia bị tổn thương, chẳng còn thấy được niềm vui. 


산비탈에 서 있는 나무는 더 깊게 더 넓게 뿌리를 뻗을 뿐 자리를 탓하지 않는다.

Cây mọc trên mỏm đá cheo leo buộc phải tự bám rễ sâu hơn, rộng hơn chứ chẳng hề đổ lỗi cho nơi nó đứng. 


바람속의 새도 더 힘찬 날개짓으로 날아 오를 뿐 바람을 탓하지 않는다.

Chim bay trong gió sẽ buộc phải vững cánh hơn mà chao lên chứ cũng chẳng trách gì cơn gió kia.


2. Nói về Tâm, trong bài kệ (게송) 80 của Kinh Hoa nghiêm (화엄경) cũng có câu rằng:


약인욕요지 삼세일체불(若人欲了知 三世一切佛, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thể Phật) 


응관법계성 일체유심조(應觀法界性 一切唯心造, ứng quán pháp giới tánh, nhất thể do tâm tạo)


그래서 모든 건 마음랍니다

Thế nên mới nói mọi sự bởi tại tâm mà thôi.Ngày 07/7/2022