Một ngày

Một ngày
Một ngày về lại bến sông Tìm con đò cũ cánh đồng tuổi thơ Dõi theo vời vợi cánh cò Theo con bướm trắng bên hồ nước xanh Xa xa thuyền nhỏ chòng chành Đậu trên bến vắng buông mành đợi ai


(Ảnh: Hà Kim Nga)

 

Một ngày về lại bến sông

Tìm con đò cũ cánh đồng tuổi thơ

Dõi theo vời vợi cánh cò 

Theo con bướm trắng bên hồ nước xanh

 

Xa xa thuyền nhỏ chòng chành 

Đậu trên bến vắng buông mành đợi ai

Đàn ai thánh thót mơ màng

Sáo nhà ai vội bỏ đàn bay xa

 

Đồng xanh, lẻ một bóng cò

Chao nghiêng, nghiêng cánh bên bờ cô liêu

Kìa ai thả một cánh diều

Nhà ai khói bếp lam chiều, vấn vương!

 

Lương Duyên Thắng