Không thay đổi

Không thay đổi
Dù bao lần lột xác Cũng chẳng thay đổi gì Rắn vẫn nguyên là rắn Điều này nhắc nhớ bạn Trước khi cho phép ai Trở lại cuộc đời mình

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


KHÔNG THAY ĐỔI

 

Dù bao lần lột xác 

Cũng chẳng thay đổi gì

Rắn vẫn nguyên là rắn

Điều này nhắc nhớ bạn

Trước khi cho phép ai

Trở lại cuộc đời mình 

 

Nguyễn Hoàng Lâm dịch

Nguyên tác tiếng Anh 

No matter how many times 

a snake sheds its skin, 

it will always be a snake. 

Remember that before 

allowing certain people 

back into your life.