Thời gian

Thời gian
Cùng cục đánh dậm đồng hưu Cái tôm búng nước dặt dìu thời gian Tép riu vụn lọt mắt sàng Hoa bèo đồng nội ngỡ ngàng vương chân, Sách Giời không xếp theo vần Chép riêng dòng Thiện Tâm Nhân trang đầu


(Ảnh: Vân Phạm)

THỜI GIAN 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Cùng cục đánh dậm đồng hưu 

Cái tôm búng nước dặt dìu thời gian   

Tép riu vụn lọt mắt sàng 

Hoa bèo đồng nội ngỡ ngàng vương chân, 

 

Sách Giời không xếp theo vần 

Chép riêng dòng Thiện Tâm Nhân trang đầu  

Phúc đình ẩn ngữ nhường nhau 

Nghĩa Nhân trắc ẩn nhịn đau một thời,

 

Trăm năm gang tấc lộc Giời 

Thả trôi phiền muộn rong chơi Ngân Hà, 

Thương mình kẹt mắt người ta 

Với tay định gỡ chợt va tay mềm!...