Sự khác biệt giữa người ta yêu và người ta thích

Sự khác biệt giữa người ta yêu và người ta thích
Đứng trước người ta yêu, tim ta loạn nhịp, còn đứng trước người ta thích, ta chỉ thấy vui thôi. Đứng trước người ta yêu, đông lạnh kia cũng ấm tựa xuân, còn đứng trước người ta thích thì đông vẫn chỉ là đông thôi.


(Ảnh: Rom Vang)


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI TA YÊU VÀ NGƯỜI TA THÍCH
(Dương Chính Chức dịch)사랑하는 이와 좋아하는 이의 차이점

Sự khác biệt giữa người ta yêu và người ta thích

--------


Thế nào gọi là Yêu? Thật chả biết trả lời ra sao về cái thứ trừu tượng ấy. Ấy thế mà lại có cách so sánh giữa yêu và thích, đọc lướt tưởng cũng thường, nhưng có vẻ không phải thế. 1. 사랑하는 사람 앞에서는 가슴이 두근거리지만 좋아하는 사람 앞에서는 즐거워집니다.

Đứng trước người ta yêu, tim ta loạn nhịp, còn đứng trước người ta thích, ta chỉ thấy vui thôi. 


2. 사랑하는 사람 앞에서는 겨울도 봄 같지만 좋아하는 사람 앞에서는 겨울은 겨울입니다.

Đứng trước người ta yêu, đông lạnh kia cũng ấm tựa xuân, còn đứng trước người ta thích thì đông vẫn chỉ là đông thôi. 


3. 사랑하는 사람 앞에서는 눈빛을 보면 얼굴이 붉어지지만 좋아하는 사람 앞에서는 웃을 수 있습니다.

Đứng trước người ta yêu, ánh mắt va nhau là mặt ta đỏ lựng, còn trước người ta thích, ta sẽ chỉ cười vui. 


4. 사랑하는 사람 앞에서는 할 말을 다 할 수 없지만 좋아하는 사람 앞에서는 할 수 있습니다.

Đứng trước người ta yêu, ta khó nói hết những gì ta muốn, còn với người ta thích, ta có thể nói bất kỳ. 


5. 사랑하는 사람은 매일 기억나지만 좋아하는 사람은 가끔 기억납니다.

Người ta yêu ta nhớ hằng ngày, còn người ta thích thì chỉ là thi thoảng. 


6. 사랑하는 사람에게는 무엇이든 다 주고 싶지만 좋아하는 사람에게는 꼭 필요한 것만 해주고 싶습니다.

Với người ta yêu, ta muốn trao hết thảy mọi thứ cho người ấy, còn với người ta thích, ta chỉ đưa những gì họ thực sự cần. 


7. 사랑하는 사람이 딴 사람에게 잘해주면 샘이 나지만 좋아하는 사람이 딴 사람에게 잘해주면 아무렇지 않습니다.

Lòng ta rạn vỡ khi người ta yêu ân cần với người khác, nhưng  người ta thích ân cần với ai đó ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì. 


8. 사랑하는 사람의 눈빛은 빤히 볼 수 없지만 좋아하는 사람은 언제나 볼 수 있습니다.

Ta thật khó nhìn chăm chăm vào ánh mắt người ta yêu, nhưng với người ta thích thì nhìn lúc cũng được. 


9. 사랑하는 사람이 울고 있으면 같이 울게 되지만 좋아하는 사람이 울고 있으면 위로하게 됩니다.

Ta sẽ khóc nếu người ta yêu đang khóc, nhưng nếu người ta thích mà khóc thì ta chỉ an ủi họ thôi. 


10. 사랑하는 사람 앞에서는 멋을 내게 되지만 좋아하는 사람 앞에서는 그대로의 모습을 보일 수 있습니다.

Đứng trước người ta yêu, ta thực rất muốn đỏm dáng, còn với người ta thích thì ta cứ có sao để vậy thôi. 


11. 사랑하는 사람은 슬플 때 생각나지만 좋아하는 사람은 고독할 때 생각납니다.

Khi buồn đau ta nhớ về người ta yêu, còn khi cô đơn ta nhớ đến người ta thích. 


12. 사랑하는 사람과의 시간은 길어도 짧게 느껴지지만 좋아하는 사람과의 시간은 길면 넉넉합니다.

Ở cạnh người ta yêu, thời gian dài mấy vẫn thấy ngắn, còn với người ta thích, thời gian dài mấy ta vẫn thấy là vừa. 


13. 사랑하는 마음의 시작은 눈에서부터 시작되고 좋아하는 마음의 시작은 귀에서부터 시작된답니다.

Lòng ta đã yêu người từ đôi mắt, còn thích người lại từ đôi tai. 


14. 그래서 좋아하다 싫어지면 귀를 막아버리면 끝나지만 사랑하는 마음은 눈꺼플을 덮어도 포도송이 같은 구슬로 맺히는 눈물이랍니다.

Vậy nên, nếu đang thích mà chuyển thành ghét, chỉ cần bịt tai lại là được, nhưng còn lòng đã trót yêu, khép mi mắt rồi, vẫn còn đó dòng nước mắt được kết bằng những giọt sương đọng tựa chùm nho.