• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Tửu đạo

Thứ bảy - 07/01/2023 18:08

TỬU ĐẠO (주도- 酒道)

(Dương Chính Chức)


Uống rượu vào rồi ai ai cũng khí cao vạn trượng (기고만장), trở thành anh hùng hào kiệt (영웅호걸), trong mắt chẳng còn ai đáng mặt anh tài. Nhìn vào sức uống của một người có thể biết về nhân cách (인품), nghề nghiệp (직업) và tất nhiên về cả lịch sử uống rượu (주력, 酒曆) và tửu lượng (주력, 酒力) của người ấy. Hóa ra uống rượu cũng có đẳng, có cấp hẳn hoi (술 마시는데도 단/段 이 있다). 


Xưa nay, lần đầu và duy nhất có người chia đẳng cấp về uống rượu. Năm 1956, Nhà thơ Cho Chi-hun  (조지훈, 趙芝薫,Triệu Chi Huân) của Hàn Quốc (sinh năm 1920, mất năm 1968) có viết 1 tùy bút (수필) nổi tiếng về Người uống rượu (음주인, 飮酒人), gọi là Tửu đạo hữu đoạn (주도유단, 酒道有段), trong đó nếu ra các cảnh giới uống rượu khác nhau (주도에도 단이 있다). 


Đẳng và cấp được tạo nên từ nhiều yếu tố, đấy là độ từng trải (연륜), bạn rượu (같이 마신 친구), dịp uống (마신 기회), động cơ uống (마신 동기), thói quen uống (마신 버릇)... 


Chúng ta cũng thử tự xem bản thân ta đang ở mức nào.


Ông Cho Chi-hun đã đặt ra 18 đẳng, cấp như sau: 


1. NGHIỆP DƯ (아마), 9 cấp:

- Cấp 9 (9급): 부주(不酒, bất tửu) - người không biết uống, hoặc không uống bao giờ (술을 아주 못 먹진 않으나 안 먹는 사람)

- Cấp 8 (8급): 외주(畏酒, úy tửu) - Biết uống nhưng sợ rượu (술을 마시긴 마시나 술을 겁내는 사람).

- Cấp 7 (7급): 민주(憫酒, mẫn tửu) - Biết uống, không sợ uống nhưng ngại bị say (마실 줄도 알고 겁내지도 않으나 취하는 것을 민망하게 여기는 사람)

- Cấp 6 (6급): 은주(隱酒, ẩn tửu) - Biết uống, không sợ uống, chấp nhận việc bị say nhưng lại tiếc tiền, toàn dấm dúi uống một mình (마실 줄도 알고 겁내지도 않고 취할 줄도 알지만 돈이 아쉬워서 혼자 숨어 마시는 사람)

- Cấp 5 (5급): 상주(商酒, thương tửu) - Biết uống, thích uống nhưng chỉ uống khi việc đó mang lại lợi ích (마실 줄 알고 좋아도 하면서 무슨 이익이 있을때만 술을 내는 사람)

- Cấp 4 (4급): 색주(色酒, sắc tửu) - Uống vì sắc dục, kiểu mượn rượu để dựng cờ (성생활을 위하여 술을 마시는 사람)

- Cấp 3 (3급): 수주(睡酒, thụy tửu) - Uống cho dễ ngủ (잠이 안 와서 술을 마시는 사람)

- Cấp 2 (2급): 반주(飯酒, phạn tửu) - Uống để ăn cơm cho ngon (밥맛을 돋우기 위해 술을 마시는 사람)

- Cấp 1 (1급): 학주(學酒, học tửu) - Uống để biết cảnh giới của rượu (술의 진경(眞境, chân cảnh)을 배우는 사람). Đây cũng được coi là tốt nghiệp sơ cấp về rượu (주졸, 酒卒, tửu tuất). 


Chú giải 1:

------

* Bất tửu, úy tửu, mẫn tửu, ẩn tửu là những người chưa biết đến chân cảnh chân vị của rượu, gọi là bất tri kỳ vị (술의 진경,진미를 모르는 사람들).

* Thương tửu, sắc tửu, thụy tửu, phạn tửu là những người uống rượu với mục đích nào đó chứ không phải vì cái chân đế của rượu (목적을 위하여 마시는 술이니 술의 진체(眞諦)를 모르는 사람들).

* Học tửu được coi là sơ cấp của Tửu đạo, được phong danh Tửu tuất (학주의 자리에 이르러 비로소 주도 초급을 주고, 주졸(酒卒)이란 칭호를 받는 사람들). 


2. CHUYÊN GIA (전문), 9 đẳng:

- Nhất đẳng (1단), gọi là tửu tòng (주종,酒從). Đây là người ái tửu (애주,愛酒), uống để thưởng thức vị rượu (술을 취미로 맛보는 사람).

- Nhị đẳng (2단), gọi là tửu khách (주객, 酒客). Đây là người thị tửu (기주, 嗜酒), uống vì đam mê chân vị của rượu (술의 진미에 반한 사람).

- Tam đẳng (3단), gọi là Tửu hào (주호, 酒豪). Đây là người  đam tửu (탐주, 耽酒), uống để trải nghiệm chân cảnh của rượu (술의 진경을 체득한 사람).

- Tứ đẳng (4단), gọi là Tửu cuồng (주광, 酒狂). Đây là người bạo tửu (폭주, 暴酒), uống để tu luyện tửu đạo (주도를 수련하는 사람).

- Ngũ đẳng (5단), gọi là Tửu tiên (주선, 酒仙). Đây là người Trường tửu (장주, 長酒), người đã nhập tam muội của Tửu đạo (주도 삼매에 든 사람).

- Lục đẳng (6단), gọi là Tửu hiền (주현, 酒賢). Đây là người Tích tửu (석주,惜酒), là người trọng rượu trọng tình (술을 아끼고 인정을 아끼는 사람).

- Thất đẳng (7단), gọi là Tửu thánh (주성, 酒聖). Đây là người Lạc tửu (낙주, 樂酒), uống như không, không uống như có, phiêu du tự tại với rượu (마셔도 그만, 안 마셔도 그만, 술과 더불어 유유자적하는 사람).

- Bát đẳng (8단), gọi là Tửu tông (주종, 酒宗). Đây là người Quán tửu (관주(觀酒), nhìn rượu mà vui chứ không uống được nữa (술을 보고 즐거워하되 이미 마실 수 없는 사람).

-  Cửu đẳng (9단),  gọi là Niết bàn tửu (열반주, 涅槃酒). Đây là người Phế tửu (폐주, 廢酒), vì rượu mà đã siêu sinh sang thế giời rượu khác (술로 말미암아 다른 술세상으로 떠나게 된 사람).


Chú giải 2:

------

* Ái tửu, thị tửu, đam tửu, bạo tửu là người ngộ được cảnh giới, chân vị của rượu (술의 진미, 진경을 오달한 사람들).

* Trường tửu, tích tửu  lạc tửu, quán tửu là người đã đạt cảnh giới của Tửu đạo (술의 진미를 체득하는 사람들).

* Ái tửu được coi là mức sơ đẳng của Tửu đạo nên cũng được phong danh là Tửu đạo (애주의 자리에 이르러 비로소 주도의 초단이니 주도 (酒道)란 칭호를 받는 사람들).

* Người từ Cửu đẳng trở lên (9단 이상) vốn không thuốc thế giới này nữa nên chẳng còn cần bình về đẳng, cấp của họ, có chăng cứ gọi họ là Tửu thần thôi (이미 이승 사람이 아니기 때문에 급수와 단을 논할 수 없는 주신(酒神)이라 할 수 있다).

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.